Austria

Population: 8 million.
Language: German.
Main religion: Roman Catholic.

Link man Thomas Siller

Ecclesia None.